[ Webhosting profitux.cz ]

Jaskyne svetového prírodného dedičstva na Slovensku

Pamätná tabula svetového dedičstva

Jaskyne sú prírodným fenoménom, ktorý oslovuje širokú verejnosť svojou pozoruhodnosťou. Vyznačujú sa špecifickými a unikátnymi črtami, ktoré nám neustále pripomínajú tajuplnosť podzemia. Nezabudnuteľné sú kvapľové výzdoby, zaľadnenie, skalné útvary, ktoré voda vypreparovávala niekoľko stoviek tisíc, v určitých prípadoch až desiatky miliony rokov. Vzhľadom k tomu, že človek objavoval jaskyne už v ranných dobach ľudstva a osídľoval ich. Stali sa jaskyne aj miestom historických pamiatok, malieb a archeologických nálezov.

V súčasnej dobe majú jaskyne náučný charakter a dôležité poslanie v environmentálnej výchove. Je to výchova smerovaná na ochranu a tvorbu životného prostredia. Majú tiež svoje významné postavenie v turistickom ruchu.

Jaskyne patriace do svetového kultúrneho a prírodného dedičstva dokážeme napočítať na prstoch jednej ruky. Jedná sa väčšinou o kultúrne dedičstvo, svätyne, chrámy alebo jaskynné výtvarné umenie (jaskyne v doline Vézére vo Francúzsku, Altamira v Španieslku a ďalšie).

Na Slovensku sa nachádza viac ako 5350 jaskýň, vrátane kratších jaskýň previsového charakteru. Až štyridsaťštyri z nich je vyhlásených za národné prírodné pamiatky a šesť je súčasťou svetového prírodného dedičstva UNESCO.

V roku 1995, na základe bilaterálneho nominačného slovensko-maďarského projektu, boli do svetového dedičstva zaradené štyri sprístupnené jaskyne: Gombasecká, Jasovská, Ochtinská aragonitová a Domnica. V roku 2000 sa v austrálskom Cairnse schválilo rozšírenie o Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Poslednou sa stala Krásnohorská jaskyňa v Silickej planine, keď v roku 2004 úrady vydali zákon o jej sprístupnení verejnosti. Týmto činom sa stalo Slovensko krajinou s najväčším počtom jaskýň, zapísaných do svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

Slovensko patrí ku krajinám s mimoriadne krásnou a svojráznou prírodou. Rozdielne vlastnosti hornín a ich výskyt majú odraz v rozmanitosti našich pohorí a kotlín. V pestrej reliéfnej štruktúre slovenských Karpát má svoje výnimočné postavenie krasový reliéf. Vyniká vysokou odolnosťou, priepustnosťou a rozpustnosťou vápencov vo vode. Tie vlastnosti dali vzniknúť neopakovateľným povrchovým a podzemným krasovým fenoménom.

Created by nezmar | Template by Free Forum